The Oxford Premium Bar Sdn. Bhd.
  
062823232       


  
-      


  
926 & 927, Jalan Merdeka, Taman Melaka Raya, 75000 Melaka