SUYA KOREAN & JAPANESE RESTAURANT
  
0166540904, 0166540904       


  
-      


  
No.174, Jalan Merdeka, Taman Melaka Raya , 75000 Melaka